Ягодинска пещера

Ягодинската пещера е едно от най-важните места за опазването на популациите на прилепи в региона на Средните Родопи! През летните месеци най-значим за прилепите е естественият вход на пещерата. В периода 15-ти август до 30-ти септември Ягодинската пещера се явява важно място за есенно струпване, наречено swarming. По това време около входа, всяка вечер се събират множество мъжки и женски екземпляри от около 9-10 вида прилепи. В пещерата зимуват основно големия и малкия подковонос, рядко и други видове.

Ягодинската пещера дава убежище на общо 11 вида прилепи, които я обитават през различните сезони:

 1. Голям подковонос – Rhinolophus ferrumequinum
 2. Малък подковонос – Rhinolophus hipposideros
 3. Дългоух прилеп – Myotis bechsteinii
 4. Трицветен нощник – Myotis emarginatus
 5. Остроух нощник – Myotis blythii
 6. Голям нощник – Myotis myotis
 7. Полунощен прилеп – Eptesicus serotinus
 8. Воден нощник – Myotis daubentonii
 9. Мустакат нощник – Myotis mystacinus
 10. Кафяв дългоух прилеп – Plecotus auritus
 11. Сив дългоух прилеп – Plecotus austriacus

В България се радваме на 33 от срещащите се в Европа 35 вида прилепи. Всички прилепи у нас са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие на територията на цялата страна! Шест от срещащите се в района на Ягодинската пещера видове са сред приоритетните за опазване за цяла Европа – големият и малкият подковоноси, както и четири вида нощник: големият, остроухият, дългоухият и трицветният.