Ухловица

Пещера Ухловица се счита за важно убежище за опазването на прилепните популации в Западните Родопи. През лятото в пещерата живее малка (вероятно размножителна) колония от средиземноморски подковоноси. В периода 15-ти август до 30-ти септември Ухловица се явява важно място за есенно струпване на прилепи, наречено swarming. По това време около входа всяка вечер се събират множество мъжки и женски екземпляри от поне 6 вида прилепи. В зависимост от годината, в пещерата зимуват между 50 до около 150 екземпляра от поне 3 вида – голям подковонос, малък подковонос и голям нощник.

Пещера Ухловица дава убежище на 8 вида прилепи, които обитават пещерата през различните сезони:

  1. Голям подковоносRhinolophus ferrumequinum
  2. Малък подковоносRhinolophus hipposideros
  3. Средиземноморски подковонос - Rhinolophus blasii
  4. Трицветен нощник - Myotis emarginatus
  5. Голям нощник - Myotis myotis
  6. Полунощен прилеп - Eptesicus serotinus
  7. Сив дългоух прилеп - Plecotus austriacus
  8. Кафяво прилепче - Pipistrellus pipistrellus

В България се радваме на 33 от срещащите се в Европа 35 вида прилепи. Всички те са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие на територията на цялата страна! Пет от видовете, установени в района на Ухловица, попадат сред приоритетните за опазване за цяла Европа: големият, малкият и средиземноморският подковоноси, както и трицветният и големият нощници.