Съева дупка

Шест от видовете, установени в района на пещера Съева дупка, са сред приоритетните за опазване за цяла Европа: големият и малкият подковоноси, както и четири вида нощник: големият, остроухият, дългоухият и трицветният. Ето защо пещерата се явява важно място за опазването на популациите на прилепи в региона.

 

Съева дупка предлага убежище на 8 вида прилепи, които обитават пещерата през различните сезони:

  1. Голям подковонос – Rhinolophus ferrumequinum
  2. Малък подковонос - Rhinolophus hipposideros
  3. Южен подковонос – Rhinolophus euryale
  4. Голям нощник Myotis myotis
  5. Дългоух/Бехщайнов нощник Myotis bechsteinii
  6. Трицветен нощник Myotis emarginatus
  7. Нощник на Натерер Myotis nattreri
  8. Воден нощник Myotis daubentonii

В България се радваме на 33 от общо срещащите се в Европа 35 вида прилепи. Всички те са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие на територията на цялата страна!