Орлова чука

Пещера Орлова чука е местообитание с международна значимост за опазването на популациите на прилепи в Европа! Тук зимува колония от над 12 000 екземпляра от видовете голям подковонос, южен подковонос, подковонос на Мехели и голям нощник. Пещерата Орлова чука е най-значимото зимно убежище на южния подковонос и на подковоноса на Мехели в цяла България!

У нас се радваме на 33 от срещащите се в Европа 35 вида прилепи, а през различните сезони пещерата се обитава от общо 14 вида:

 1. Голям подковоносRhinolophus ferrumequinum
 2. Малък подковоносRhinolophus hipposideros
 3. Южен подковоносRhinolophus euryale
 4. Подковонос на МехелиRhinolophus mehelyi
 5. Трицветен нощникMyotis emarginatus
 6. Голям нощникMyotis myotis
 7. Остроух нощник - Myotis blythii
 8. Пещерен дългокрил – Miniopterus schreibersi
 9. Дългопръст нощник - Myotis capaccinii
 10. Воден нощникMyotis daubentonii
 11. Полунощен прилеп - Eptesicus serotinus
 12. Савиево прилепчеHypsugo savii
 13. Ръждив вечерникNyctalus noctula
 14. Кафяво прилепчеPipistrellus pipistrellus

Всички видове прилепи, срещащи се в България са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие на територията на цялата страна! 4 от обитаващите Орлова чука видове са включени в Световния червен списък на застрашените видове: пещерният дългокрил, дългопръстият нощник, южният подковонос и подковоносът на Мехели!