Лепеница

Шест от видовете, установени в района на Лепеница, са сред приоритетните за опазване за цяла Европа: големият и малкият подковоноси, широкоухият прилеп, както и 3 вида нощници: остроухият, големият и трицветният. Пещерата е значимо зимно убежище за поне 3 вида от прилепите, живеещи в региона: големия и малкия подковнос и големия нощник.

Лепеница дава убежище на 7 вида прилепи, които обитават пещерата през различните сезони.

  1. Голям подковонос – Rhinolophus ferrumequinum
  2. Малък подковонос – Rhinolophus hipposideros
  3. Голям нощник – Myotis myotis
  4. Остроух нощник – Myotis blythii
  5. Трицветен нощник – Myotis emarginatus
  6. Широкоух прилеп – Barbastella barbastellus
  7. Сив дългоух прилеп – Plecotus austriacus

В България се радваме на 33 от срещащите се в Европа 35 вида прилепи. Всички те са строго защитени от Закона за биологичното разнообраззие на територията на цялата страна!