Леденика

Пещера Леденика е само една от многобройните известни пещери във Врачанския Балкан, които служат като прилепни убежища. Поради ниската температура, пещерата се използва предимно за зимуване.

Леденика дава убежище на общо 4 вида прилепи, които обитават пещерата през различните сезони:

  1. Голям подковонос – Rhinolophus ferrumequinum
  2. Малък подковоносRhinolophus hipposideros
  3. Полунощен прилеп - Eptesicus serotinus
  4. Мустакат нощник – Myotis mystacinus

В България се радваме на 33 от срещащите се в Европа 35 вида прилепи. Всички те са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие на територията на цялата страна! Срещащите се в пещера Леденика голям и малък подковонос са сред приоритетните видове за опазване в цяла Европа.