Дяволското гърло

Дяволското гърло е местообитание с международна значимост за опазването на популациите на прилепи в Европа! Тук зимува колония от над 35 000 екземпляра от видовете пещерен дългокрил и дългопръст нощник, включени в Световния червен списък. Останалите два вида, обитаващи Дяволското гърло – големият и малкият подковонос, – са сред приоритетните за опазване за цяла Европа.

Дяволското гърло попада в числото на най-значимите прилепни убежища в България, като общо 4 вида прилепи я обитават през различните сезони:

  1. Голям подковоносRhinolophus ferrumequinum
  2. Малък подковонос  – Rhinolophus hipposideros
  3. Дългопръст нощник  – Myotis cappaccinii
  4. Пещерен дългокрилMiniopterus schreibersii

В България се радваме на 33 от срещащите се в Европа 35 вида прилепи, като всички те са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие на територията на цялата страна!