Деветашката пещера

Деветашката пещера е едно от трите най-важни убежища за хибернация на прилепи в Европа! Тук зимува колония от над 35 000 екземпляра от видовете пещерен дългокрил, дългопръст нощник, голям подковонос и ръждив вечерник.

В България се радваме на 33 от срещащите се в Европа 35 вида прилепи, а целогодишно пещерата се обитава от общо 15 вида:

 1. Голям подковонос - Rhinolophus ferrumequinum
 2. Малък подковонос - Rhinolophus hipposideros
 3. Южен подковонос - Rhinolophus euryale
 4. Подковонос на Мехели - Rhinolophus mehelyi
 5. Пещерен дългокрилMiniopterus schreibersii
 6. Дългопръст нощник - Myotis capaccinii
 7. Трицветен нощникMyotis emarginatus
 8. Голям нощникMyotis myotis
 9. Остроух нощникMyotis blythii
 10. Нощник на НатерерMyotis nattereri
 11. Мустакат нощникMyotis mystacinus
 12. Воден нощник - Myotis daubentonii
 13. Ръждив вечерникNyctalus noctula
 14. Савиево прилепчеHypsugo savii
 15. Полунощен прилепEptesicus serotinus

Всички прилепи у нас са защитени от Закона за биологичното разнообразие на територията на цялата страна, като 4 от срещащите се в Деветашката пещера видове са включени в Световния червен списък на застрашените видове: пещерният дългокрил, дългопръстият нощник, южният подковонос и подковоносът на Мехели.