Бачо Киро

Бачо Киро дава убежище на 4 вида прилепи, които обитават пещерата през различните сезони: големият, малкият и южният подковоноси, както и Натереровият нощник.

Бачо Киро е важно зимно убежище, в което зимуват над 200 екземпляра от поне 4 вида:

  1. Голям подковонос – Rhinolophus ferrumequinum
  2. Малък подковонос – Rhinolophus hipposideros
  3. Южен подковонос – Rhinolophus euryale
  4. Нощник на Натерер – Myotis nattereri

В България се радваме на 33 от срещащите се в Европа 35 вида прилепи. Всички те са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие на територията на цялата страна. Южният подковонос е включен и в Световния червен списък на застрашените видове със статут „почти застрашен“, а видовете голям и малък подковонос са сред приоритетните за опазване за цяла Европа.